VORES MÆRKESAGER

Hos LA Aarhus har vi mange ting på hjerte; nedenstående er nogle af de vigtigste emner, vi brænder for. Vi har et godt team af blandede kandidater og grupper, som er med til at udvikle vores lokalpolitiske emner.

Har du spørgsmål eller andet til vores politik på disse eller andre områder, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

MERE

FRIHED

Det enkelte menneskes frihed er centralt for et liberalt parti. Vi vil afskaffe de snærende bånd, der hæmmer individet.

Vi kan starte med, at borgerens vel er det centrale i enhver beslutningstagning.

Derfor skal borgerne tages med på råd og spørges ved større beslutninger – og byrådspolitikerne skal tage borgerens mening alvorligt og ikke blot foregøgle demokrati. Samtidig må borgerne behandles som ansvarlige individer med pligt til at tage vare på sig selv, hvor det er muligt.

Nogle eksempler på, hvor borgernes stemme må høres tydeligere og tages til efterretning:

  • Motorvejsføring
  • Havvindmøller
  • Byplanlægning
  • Byudsmykning
  • Mobilitet for bilister og parkeringsmuligheder

MERE

VÆKST

Væksten står og falder med erhvervsklimaet i byen. Det er derfor ganske enkelt ikke tilfredsstillende, at Aarhus mht. generel erhvervsvenlighed er Aarhus i den ringe halvdel på landsplan. Nogle af de ting, der må forbedres, er udbudspolitikken, som ikke bruges ordentligt.

Byudviklingsområdet bør privatiseres; f. eks. kan lokalplanerne laves af arkitektfirmaer o. lign.

Kommunen skal blot tilse, at planloven er overholdt.

Dækningsafgiften skal afskaffes.

Større gennemsigtighed og bedre kommunikation i forbindelse med udbud og indkøb.

MINDRE

BUREAUKRATI

Bureaukratiet ligger som en kvælende dyne over offentligt ansatte og borgere. Der er efterhånden skabt et lag af papirnussere, der i stort og småt regulerer vores adfærd på arbejdspladsen og i dagliglivet, og som for en stor dels vedkommende blot laver regler, for at sikre kontorstyrets og papirnusseriets overlevelse.

Afbureaukratiseringen er tæt forbundet med frigørelsen af borgerne; det være sig i privatlivet eller blandt de offentligt ansatte. De mange kontrolpåbud er et udtryk for manglende tillid til borgerne – en ”vi alene vide-kultur”.

Et andet sted, hvor vi i Aarhus kan mindske bureaukratiet, er på PR-budgettet. Der er alt for mange PR- og komunikationsmedarbejdere, der arbejder på at profilere de ledende politikere. Mindst 10% – og gerne flere –af disse medarbejdere burde afskediges, og de herved frigjorte midler bør bruges på varme hænder.

I Aarhus Kommune har vi magistratsstyre; denne styreform er fordyrende og kan med fordel afskaffes, uden at service for borgerne forringes.

LAVERE

SKAT

Aarhus kommune har en høj gæld på pr. indbygger i modsætning til resten af de danske kommuner og en skatteprocent og grundskyldspromillen, som er væsentligt højere end i de omkringliggende kommuner.

Alle besparelser skal bruges til at nedsætte skatten eller til at nedbringe byens gæld.

Kulturstøtten bør i stort omfang nedsættes og erstattes med sponsorater, hvor det er muligt; og symfoniorkestrene bør lægges sammen.

Kulturen bør i princippet hvile i sig selv. I øjeblikket fungerer det efter princippet, at vi alle sammen betaler for hinanden.

BEDRE

INFRASTRUKTUR

IIngen skal tvinges ud af deres private bil og over i en bus eller på en cykel. Ingen bør påtvinges kollektivismens evige køreplan, hvor vi som gode samfundsborgere tager bussen eller letbanen fra vores kommunale lejebolig og hen på arbejde.

Kommunen bør ikke blande sig i privatbilsflådens drivmiddel, ej heller pålægge dens ejere yderligere skatter og afgifter, hvorfor beboerlicensen bør være gratis for alle beboere i Aarhus med en eller flere biler. Omstillingen fra benzinbiler til elbiler bør ske alene på den enkeltes initiativ og ikke ved hjælp af politisk opsatte forhindringer.

Enhver ide om miljøzoner i Aarhus by bør skrottes og ingen drivmidler bør diskrimineres ud af sådanne zoner

Mindre letbane – mere plads på vejene. Letbanen er en fiasko og har kun medført mere trafikalt kaos på særligt Randersvej og ikke mindst Kystvejen.

FUNKTIONELT

KLIMA

Klimaudfordringerne er globale og kræver globale løsninger, hvor verdenssamfundet står sammen. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan gøre noget kommunalt, men effekten af sådanne kommunale tiltag er begrænsede.

Aarhus bør koncentrere sig om rationelle energibesparelser og klimatilpasninger frem for en kostbar omlægning, som favoriserer særligt udvalgte fossilfrie energiformer, og som ikke nødvendigvis har nogen særlig positiv effekt på miljøet. I stedet bør Aarhus f. eks. se på energirenoveringer af de kommunalt ejede boliger.

Aarhus bør ikke i sin iver efter at markedsføre sig med klimastrategier, floskler og goodwills-ord ødelægge erhvervsklimaet i byen, der, uanset hvad, er rygraden i kommunen. Derfor er vi også forbeholdne over for øgede krav og kunstigt opsatte forhindringer over for erhvervslivet i klimaets tegn, således at fremtrædende politikere kan brande sig grønne og plukke lavthængende stemmer.